Kateřina Málková | kariérové poradenství

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a jsou pro smluvní strany závazné.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Jekatěrina Málková, se sídlem Jiráskova 845, Tišnov, identifikační číslo: 76450180 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetových stránek prodávajícího umístěných na internetové adrese:

https://smartee.cz
https://smartee-cz.teachable.com
https://katerinamalkova.cz

(dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace kurzů, služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a kurzů. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, o nákladech na učební pomůcky, pronájem prostor, občerstvení a souvisejících nákladech. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a kurzy se provádí v České republice.

2.4. Pro objednání zboží, služby nebo kurzu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaných službách (objednávanou položku „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a služeb a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží, poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka").

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. CENA ZA SLUŽBY / ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.Cenu zboží / služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 27-9351550267/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího"); bezhotovostně platební kartou (při objednání online kurzů poskytovaných na adrese https://smartee-cz.teachable.com).

3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zpřístupněním online kurzu nebo poskytnutím služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5. Cena zboží / služeb včetně informací o tom, zda je cena včetně DPH nebo bez DPH, je vždy uvedena na webovém rozhraní obchodu a v jednotlivém objednávkovém formuláři.

3.6. Kupující při registraci na kurz může uplatnit slevový kód, který získal od prodávajícího za registraci k odběru zpravodaje, nebo u vybraných akcí a příležitostí rozdáváme speciální poukázky v přesně definované hodnotě v korunách. Kupony mohou mít rozdílnou hodnotu a lze je uplatňovat podle podmínek stanovených přímo na kuponu. Kupony mají omezenou platnost uvedenou přímo na kuponu, kupony a slevy nelze sčítat. Slevový kupon nezakládá nárok na výplatu uvedené částky v hotovosti nebo bankovním převodem.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. V případě prodejů online kurzů přes rozhraní https://smartee-cz.teachable.com prodávající je identifikovanou osobou k dani. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí přístupových údajů k online kurzu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího volba@smart-course.cz.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od objednávky po zaplacení kurzovného na osobní kurzy či služby, storno podmínky jsou upraveny v čl. VII. těchto obchodních podmínek.

4.3. Do doby poskytnutí služby kupujícímu je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.5. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací kurz, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat přístup kupujícího k odpovídajícímu online produktu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží/služby při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky na adrese volba @ smart-course.cz s popisem závady a odkazem na číslo pořizovacího dokladu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5.4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online kurzu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

VI. TERMÍNY REALIZACE VÝUKY OSOBNÍCH KURZŮ

6.1. Termíny kurzů pro mládež a dospěle jsou vypisovány průběžně v závislosti na naplnění skupiny. Minimální počet účastníků kurzů (tréninků) nutných pro uskutečnění kurzu je 6.

6.2. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce na webových stránkách www.katerinamalkova.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a ukončení kurzu, pokud je to z technických nebo zdravotních důvodů nevyhnutelné.

6.3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je prodávající oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky (například, místo skupinového tréninku může nabídnout individuální konzultaci). Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

6.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Prodávající je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Prodávající je povinen nabídnout kupujícímu náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

VII. STORNO PODMÍNKY OSOBNÍCH KURZŮ A KONZULTACÍ

7.1. Storno kurzu nebo konzultace lze provést písemně nebo formo e-mailu. Storno kurzu nelze provést, pokud již byly poskytnuty úvodní konzultace.

7.2. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději 21 kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě kurzovné se vrací v plné výši.

7.3. V případě odhlášení z kurzu v termínu pozdějším než 21 kalendářních dnů, v případě neúčasti na kurzu nebo opuštění kurzu v jeho průběhu bude vám účtován storno poplatek v plné výši kurzovného.

7.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem účastníků nižším než 6 a nabídnout náhradní termín, individuální konzultace. V případě, že kupující nevyužije náhradní možnosti, kurzovné mu bude vraceno v plné výši.

7.5. V případě nemoci a jiné nečekané události se kupující může dohodnout s prodávajícím na náhradním termínu, jiné formě využití služeb kariérového poradenství. Tyto případy jsou nenárokové a zůstávají na individuální dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž konečný výsledek musí mít písemnou formu odsouhlasenou oběma stranami (například, formou potvrzených e-mailovch zpráv).

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna trenéra, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.).

7.7. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku kupujícího převedena na jeho bankovní účet do 7 dnů.

VIII. NEDOKONČENÝ KURZ NEBO ZMEŠKANÉ HODINY

8.1. U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje kupujícímu žádnou finanční kompenzaci. Ve výjimečných případech po dohodě je možné nahradit předem omluvené hodiny v náhradním termínu v kurzu stejné úrovně.

8.2. Pokud u individuální výuky/konzultací dojde k zameškání kupujícího bez řádné omluvy, kupujícímu není poskytována žádná kompenzace. Pokud dojde ke zrušení výuky/konzultace ze strany prodávajícího, je kupujícímu poskytnut náhradní termín.

8.3. Pokud dojde ke zrušení individuální výuky/konzultace ze strany kupujícího 48 hod. před konáním hodiny, je možné dohodnout náhradní termín. Pokud dojde ke zrušení do 48 hod. před individuální konzultací, kupujícímu bude vyúčtována cena konzultace v plné výši.

IX. VÝUKOVÉ MATERIÁLY

9.1. Kupující / Student výslovně bere na vědomí, že všechny materiály poskytnuté ze strany prodávajícího jsou předmětem práv duševního vlastnictví prodávajícího. Za tímto účelem se kupující/ student výslovně zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu prodávajícího zasahovali do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.

9.2. Kupující / Student výslovně bere na vědomí, že koncepty a struktura všech osobních a online kurzů jsou rovněž předmětem duševního vlastnictví prodávajícího a není dovoleno jejich šíření jakýmkoli způsobem nebo využití pro vlastní praxi

9.3. V případě porušení tohoto článku prodávající má právo na úhradu kupujícím / zákonným zástupcem studenta smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na úhradu vzniklé škody.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jméno a příjmení studenta (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Materiály zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou poskytovány "tak jak jsou". Prodávající neposkytuje žádné záruky vyjádřené nebo odvozené, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, odvozených záruk či podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo neporušení práv duševního vlastnictví nebo jiné porušení práv. Provozovatel dále nezaručuje ani neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů uvedených na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

11.2. Informace obsažené v online kurzech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit péči lékaře, psychologa nebo psychiatra. Online vzdělávací kurzy jsou určeny pouze psychicky zdravým a vyrovnaným plnoletým osobám. Cvičení nabízená v online kurzech mohou zvýšit psychický nebo emoční stres, proto je to pouze na Vašem rozhodnutí a zodpovědnosti, zda je podstoupíte či nikoli.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.


Tyto obchodní podmínky nahrazují předešlá znění a jsou platné a účinné od 25. 02. 2018.
Cookies
Na našich stránkách používáme cookies k sběru souhrnných anonymních statistických údajů a zvýšení kvality interakce návštěvníků s našimi webovými stránkami. Cookies jsou důležité pro správné fungování a zobrazování webu. Pokračováním prohlížení těchto stránek dáváte nám svůj souhlas k jejich použití. Cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče, může to mít vliv na správné fungování některých funkcí webových stránek.